Skip Navigation
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8th Grade Boys White at OLPH
January 8, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
8th Grade Boys Blue at OLPH
January 8, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
7th Grade Boys at OLPH
January 8, 2019 |07:00 PM - 08:00 PM -
8th Grade Girls vs Pope John
January 10, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
6th Grade Boys vs Pope John
January 10, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
8th Grade Girls vs St. Nortbert
January 14, 2019 |06:30 PM - 07:30 PM -
6th Grade Boys at Sacred Heart
January 15, 2019 |04:30 PM - 05:30 PM -
8th Grade Girls at Sacred Heart
January 15, 2019 |06:30 PM - 07:30 PM -
7th Grade Girls at Sacred Heart
January 15, 2019 |07:30 PM - 08:30 PM -
7th Grade Boys at SFX
January 16, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
8th Grade Boys Blue at SFX
January 16, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
8th Grade Girls @ St. Pats
January 16, 2019 |07:00 PM - 07:30 PM -
6th Grade Boys vs SJA Gold
January 17, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
6th Grade Boys at SCL
January 22, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
8th Grade Girls at St Joseph
January 22, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
6th Grade Boys at FHC
January 23, 2019 |05:00 PM - 05:30 PM -
7th Grade Boys vs Faith Hope
January 23, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
7th Grade Girls at FHC
January 23, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
7th Grade Girls vs St. A's
January 30, 2019 |04:30 PM - 05:30 PM -
6th Grade Boys at St. A's
January 30, 2019 |05:30 PM - 06:30 PM -
8th Grade Girls vs St. A's
January 30, 2019 |05:30 PM - 06:30 PM -
7th Grade Boys at St A's
January 30, 2019 |06:30 PM - 07:30 PM -
7th Grade Girls vs SFX
January 31, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
6th Grade Boys at SFX
January 31, 2019 |05:00 PM - 06:00 PM -
7th Grade Boys at SFX
January 31, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
8th Grade Girls vs SFX
January 31, 2019 |06:00 PM - 07:00 PM -
8th Grade Boys Blue at SFX
January 31, 2019 |07:00 PM - 08:00 PM -
Information